Image - Jaron Lanier: Who Owns the Future?

Jaron Lanier: Who Owns the Future? (5/14/13)